Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Monitor Brede Welvaart en SDGs 2023

Het CBS heeft de 'Monitor Brede Welvaart en SDGs 2023' gepubliceerd. Daaruit blijkt ondermeer dat, wat betreft de milieuaspecten van de brede welvaart 'hier en nu', de Nederlandse welvaart de afgelopen jaren stabiel of licht verbeterd is. Op de EU-ranglijst neemt Nederland qua milieu een middenpositie in. Waar het gaat om de brede welvaart 'later' is op sommige punten sprake van een welvaartsverbetering (opgesteld vermogen hernieuwbare elektriciteit, beheerde landnatuur in het Natuur Netwerk Nederland, stikstofoverschot) en op andere van een verslechtering (fauna van het land, fauna van zoetwater en moeras, oppervlaktewater van goede chemische kwaliteit, en cumulatieve CO2-emissies). In vergelijking met andere EU-landen scoort Nederland gemiddeld tot slecht op het aspect 'natuurlijk kapitaal'. Ook bij de brede welvaart 'elders' is sprake van een gemengd beeld wat betreft de trends in de verschillende indicatoren. Op de EU-ranglijst scoort Nederland goed bij 'handel en hulp', maar slecht bij 'milieu en grondstoffen'.


'Verdienstelijking' en circulaire economie

In het boek 'Servitization and circular economy: economic and legal challenges' verkennen de auteurs (Bert Keirsbilck, Evelyne Terryn, Johan Eyckmans, Sandra Rousseau en Denis Voinot) de implicaties van nieuwe businessmodellen in de circulaire economie en de verschuiving van het kopen en bezitten van producten naar het gebruiken ervan en naar dienstverlening.


Ondernemers experimenteren steeds meer met circulaire economie

Steeds meer ondernemers vragen subsidie aan voor projecten die bijdragen aan een circulaire economie. Het aantal circulaire projecten is zelfs nog nooit zo groot geweest als in 2021. Het aantal steeg met ruim 30% ten opzichte van 2020. De projecten gaan vooral over plastics, chemicaliën en bouwmaterialen. Dit blijkt uit het jaarlijkse RVO-monitoringsrapport Circulaire Economie.


Afschaffen van btw op groente en fruit

Op verzoek van de Commissie voor VWS van de Tweede Kamer neemt het Centraal Planbureau (CPB) deel aan het rondetafelgesprek ‘Afschaffen btw op groente en fruit’. De inbreng voor dit gesprek heeft het CPB vastgelegd en gepubliceerd in een position paper.. Al eerder (april 2023) had het CPB hierover een column op zijn website geplaatst, met als titel 'Een fris en fruitig misverstand'.  


IenW Duurzaamheidsverslag 2022

In dit duurzaamheidsverslag rapporteert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de resultaten op het gebied van duurzaamheid in de eigen bedrijfsvoering, uitvoering en manier van samenwerken met andere partijen in 2022.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat