Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Programmatische Aanpak Stikstof levert netto baten op

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), onderdeel van Natura 2000, is economisch voordelig voor ons land. Van 2013 tot 2020 zijn de economische baten zo'n 100-200 mln. euro/jaar hoger dan de kosten. De baten van de PAS voor de sectoren landbouw, industrie en verkeer en vervoer bedragen in die periode naar schatting 200 tot 300 mln. euro/jaar, terwijl de economische kosten op een kleine 100 mln. euro/jaar worden geschat.

LEI: Economisch perspectief van de PAS. Baten en kosten van de Programmatische Aanpak Stikstof in Natura 2000-gebieden. LEI-nota 12-070, november 2012.


Effecten van het internaliseren van externe kosten van het goederenvervoer voor vier topsectoren

Op verzoek van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft TNO de effecten in kaart gebracht van het internaliseren van externe kosten voor vier topsectoren, te weten agrofood, tuinbouw, chemie en 'high tech'. Conclusies:

1. Het internaliseren van externe kosten heeft weinig invloed op de handelsstromen. De positie van Rotterdam blijft voor alle vier onderzochte scenario's gehandhaafd.

2. De internalisatie van externe kosten heeft slechts een licht negatief effect op de toegevoegde waarde van de Nederlandse economie. Dit effect wordt gecompenseerd door een afname van emissies. Per saldo komt een positief effect op de welvaart naar voren.

3. Er zijn grote verschillen tussen sectoren in de effecten van internaliseren. Het effect is het grootst voor ketens uit de topsector Agrofood/ Tuinbouw.

4. Internalisatie in alleen Nederland of in de Europese Unie leidt niet tot een verandering van de drie hoofdconclusies.

TNO: Internaliseren van externe kosten in het goederenvervoer. TNO-rapport 2012 R10595, 20 december 2012.


Concurrentie grondstoffen Kalimantan neemt steeds verder toe

De bevolking van Berau, Oost Kalimantan, krijgt steeds moeilijker toegang tot natuurlijke hulpbronnen in hun leefgebied. Dat komt door de groei van de plaatselijke economie en de daarmee samenhangende toename van het aantal migranten. Dat concludeert Rizki Permana in zijn proefschrift 'Economic development, environmental stress and sustainablility in Indonesia'. Zijn studie maakt deel uit van het NWO-programma East-Kalimantan; hij promoveerde op 9 november. De ontwikkelingen in Berau zijn het gevolg van een proces van decentralisatie waarbij bevoegdheden aan het lokale bestuur zijn overgedragen. Dat leidde tot een sterkere economie, maar zorgde er ook voor dat steeds meer partijen aanspraak maken op de natuurlijke hulpbronnen. Daardoor staan zowel een duurzaam gebruik van deze hulpbronnen als de bestaansmogelijkheden van lokale gemeenschappen onder druk.

R. Permana: Economic development, environmental stress and sustainability in Indonesia. Proefschrift, Universiteit Utrecht, november 2012.


Naar duurzame mobiliteit

Ter gelegenheid van de gelijknamige conferentie op 11 oktober 2012 in Rotterdam verscheen het boek 'Keep Moving. Towards Sustainable Mobility'. Vanuit verschillende invalshoeken wordt ingegaan op de vraag hoe de milieueffecten van mobiliteit in de periode tot 2050 beteugeld kunnen worden

Bert van Wee (red., 2012): Keep Moving, Towards Sustainable Mobility. Eleven International Publishing. Zie http://www.rli.nl/publicaties/2012/advies/keep-moving-towards-sustainable-mobility.


Extra energiebesparing: extra banen in de bouw

Extra investeringen in energiebesparing van bestaande gebouwen leveren een fors aantal banen in de bouw en de toeleverende industrie op. Dat is de conclusie uit een scenario-studie van SEO Economisch Onderzoek en CE Delft voor het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Afhankelijk van de besparingsdoelstelling leiden de investeringen van 2,5 tot 4 miljard euro per jaar tot netto werkgelegenheid van 67.000 tot 110.000 arbeidsjaren tot 2020. Het betekent dat vrijwel de gehele gebouwde omgeving energetisch verbeterd zal moeten worden.

CE Delft en SEO: Bouwen en banen - Werkgelegenheidseffecten van energiebesparing in de gebouwde omgeving.


De economische waarde van landschappen

Alleen maar zeggen dat landschappen waardevol en belangrijk zijn is niet voldoende als hulpbronnen schaars zijn en alternatieve aanwendingsmogelijkheden hebben. In een nieuw boek, geredigeerd door economen van Wageningen UR, worden bouwstenen aangedragen voor een economische waardering van landschappen.

C.M. van der Heide en W. Heijman (red.), The Economic Value of Landscapes. Routledge, december 2012. Zie http://www.routledge.com/books/details/9780415563284/.


Themakatern tijdschrift Milieu over maatschappelijke kosten-batenanalyse

Het tijdschrift Milieu (orgaan van de VVM, nr. 8, december 2012) bevat een katern van 15 pagina's (zeven artikelen), gewijd aan maatschappelijke kosten-batenanalyses in het algemeen, maar met name toegepast op het luchtvervuilingsbeleid. Zie http://www.vvm.info/main.php?id=22 (alleen voor leden en abonnees).


Marktmacht bij veilingen van emissierechten 

In een artikel in 'Climate Law' analyseren Stefan Weishaar en Edwin Woerdman of eventuele marktmanipulatie op veilingen van emissierechten op efficiënte wijze kan worden aangepakt met behulp van de bestaande regelgeving (Verordening 1031/2010/EU). Het artikel legt een aantal inefficiënties bloot, wegens (a) mogelijk concurrerende of overlappende handhavers, (b) enkele inconsistenties in de handhavingsregels, en (c) een zekere onbalans in de mix van private en publieke handhaving. De conclusie is dat marktmacht op de EU ETS veilingen efficiënter voorkomen kan worden door verbetering van de wettelijke handhavingsstructuur.

Weishaar, S.E. and E. Woerdman (2012), 'Auctioning EU ETS Allowances: An Assessment of Market Manipulation from the Perspective of Law and Economics', Climate Law 3 (3-4), pp. 247-263.


 

Economische betekenis van de Nederlandse watertechnologiesector

De watertechnologiesector in Nederland (watervoorziening en afvalwaterbehandeling) heeft een sterke positie op het gebied van innovatie en exportkansen. Die kansen worden nu vooral binnen Europa benut. Samenwerking is voor de (veelal kleine en middelgrote) bedrijven in deze sector van belang om ook de exportmogelijkheden buiten Europa te verzilveren.

BBO en Grontmij (2012): Nederlandse watertechnologie: Slimme sector met wereldkansen. Te downloaden van: http://www.nwp.nl/nieuws/index.php?we_objectID=12832.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat