Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Als gevolg van een structurele stikstofaanpak krijgt de natuur de kans om te versterken, wat meer ruimte biedt voor economische activiteiten. Middels een breed investeringspakket om de natuur te herstellen in de periode tot 2030, wil het kabinet de neerslag van stikstof verminderen en de natuur herstellen. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat voorkomen moet worden dat het stikstofdossier in de weg staat van economisch herstel.

Het investeringspakket omvat ten eerste een jaarlijks bedrag (tot 300 miljoen euro, tot 2030) om minimaal de helft van de hectares met stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde (KDW) te brengen. Ten tweede is er gemiddeld 200 miljoen euro per jaar (tot 2030) beschikbaar om sectoren te ondersteunen bij het reduceren van hun emissies die tot neerslag van stikstof in de natuur leiden. De natuurinvesteringen zorgen onder andere voor het versnellen en intensiveren van herstelmaatregelen, het verbeteren van de hydrologie in en rondom natuurgebieden en het aanplanten van nieuw bos. Vanwege de schaarste van ruimte in Nederland wordt ook gekeken naar het herinrichten van de ruimte, zoals het invoegen van natuur in bestaande functies (agrarische gebieden, waterbergingsgebeiden of woningbouw). Een sterke natuur vermindert knelpunten bij het verlenen van nieuwe vergunningen, en hierin ligt de oplossing voor het stikstofprobleem en de meerwaarde voor de economie. De bronmaatregelen zijn erop gericht nieuwe technologie├źn te ontwikkelen in verschillende sectoren, zoals industrie en energie, landbouw, bouw, binnenvaart, zeevaart en luchtvaart.

De natuurinvesteringen en bronmaatregelen vormen samen de structurele aanpak van de stikstofproblematiek door het kabinet. De structurele aanpak wordt verder uitgewerkt door het kabinet in samenwerking met provincies en gemeenten. Voor 2030 is een streefwaarde vastgesteld (de helft van de stikstofgevoelige natuurhectares onder de KDW), inclusief een systeem voor monitoring en bijsturing, om het natuurherstel daadwerkelijk te realiseren. Dit pakket moet in totaal een vermindering van de stikstofneerslag van 103-180 mol per hectare per jaar realiseren. De rest van de in totaal 255 mol per ha/jr komt voort uit eerder vastgesteld beleid voor minder emissies in verkeer, landbouw en industrie (120 mol per ha/jr) en het Klimaatakkoord (25 mol per ha/jr). Door de combinatie van natuurherstel, -versterking en stikstofreductie zoals gepresenteerd in dit pakket is er plaats voor ontwikkelingen in onder meer de woningbouw, infrastructuur, landbouw en energietransitie.


Klik hier voor het volledige artikel.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat