Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Natuur overal en voor iedereen

De natuur in Nederland gaat hard achteruit. Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is de biodiversiteitscrisis even groot als de klimaatcrisis. Vitale natuur is cruciaal voor een leefbaar Nederland. Mensen hebben natuur nodig voor hun gezondheid, voor schoon drinkwater, voor gezond voedsel en voor schone lucht. In het advies ‘Natuurinclusief Nederland’ dat op 23 maart 2022 is overhandigd aan de minister voor Natuur en Stikstof roept de raad het kabinet op om de teruggang van natuur te keren en te zorgen voor herstel. Dat lukt alleen als de overheid inzet op de totstandkoming van natuur overal en voor iedereen.


Aanpak bescherming weidevogels werkt niet

Het beleid om weidevogels zoals de grutto te behouden heeft niet gewerkt. In de afgelopen 20 jaar groeide de subsidie voor boeren om weidevogels te beschermen van € 4,2 miljoen in 2001 tot € 33,4 miljoen in 2020. Maar in diezelfde periode daalde het aantal broedparen grutto’s van 60.000 tot 30.000. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het rapport 'Waar is de grutto?'.


De economie van hernieuwbare energie

Yoram Krozer schreef het onlangs bij Springer verschenen boek 'Economics of Renewable Energy, An Assessment of Innovations with Statistical Data.'


Mogelijkheden om de energietransitie te versnellen

De energietransitie moet en kan in een hogere versnelling om de klimaatdoelstellingen daadwerkelijk te halen. De actuele geopolitieke ontwikkelingen en de wens om sneller onafhankelijk van gas te worden onderstrepen de urgentie van een versnelde energietransitie. Daarvoor is er op vele fronten actie nodig. In een recent gepubliceerd whitepaper schetst TNO voor een aantal dominante sectoren belangrijke opties waarmee de huidige ontwikkeling kan worden versneld. Duidelijk is dat de energietransitie veel meer vergt dan technologische oplossingen. Minstens zo belangrijk zijn kosten, gedrag en de beschikbaarheid van vakmensen.


Luchtverontreiniging en COVID-19

De maatschappelijke kosten van de aanvullende COVID-19 bestrijdingsmaatregelen die nodig waren als gevolg van luchtverontreiniging bedroegen voor de periode maart 2020-juli 2021 circa € 11 miljard. Dit is gelijk aan ongeveer 1,5% van het Nederlandse BBP. Dat blijkt it het in februari verschenen rapport van CE Delft getiteld 'Air pollution and COVID-19. Social cost estimate of air pollution-related COVID-19 control measures'.


Kosten van ‘Fit for 55’ voor de Nederlandse zeevaart

CE Delft heeft de kosten berekend van het 'Fit for 55'-pakket voor de Nederlandse zeevaart en zeehavens. Voor het totaal aan Nederlandse zeeschepen waarop het Fit for 55-pakket van toepassing is (609 schepen), komt CE Delft over de periode 2025-2029 tot een gemiddelde jaarlijkse kostenpost van 376 tot 445 miljoen euro. Voor de periode 2030-2034 komt CE Delft uit op gemiddelde jaarlijkse kosten tussen 460 en 881 miljoen euro per jaar.


EU zeevaartbrandstoffen en het ETS

Het 'Fit for 55'-pakket bevat twee onderdelen die van belang zijn voor de uitstoot van de zeescheepvaart: de herziening van het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) en het voorstel voor een Verordening betreffende het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in de zeevaart (‘FuelEU Maritime’). In het rapport 'Fuel EU Maritime and EU ETS. Sound incentives for the fuel choice?' (februari 2022) heeft CE Delft de relatie tussen deze twee instrumenten nader bekeken.


De koolstofvoetafdruk van bitcoin

Juan Pablo Trespalacios en Justin Dijk van De Nederlandsche Bank hebben het broeikaseffect van het bitcoinsysteem in 2020 geschat op 402 kg CO2 per bitcointransactie. De totale klimaatimpact van het bitcoinnetwerk is met 25% toegenomen in 2020, terwijl het aantal transacties met 6% afnam.

 

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat